Nhảy tới nội dung

Giới thiệu phần mềm

Giao diện phần mềm

Tổng quan

 • Trong giao diện Tổng quan, có 3 phần mềm là Antidetect Browser, Antidetect Android, Antidetect Machine
 • Chọn nút Chi tiết để xem thông tin và mua phần mềm.

sw-overview.png

Phần mềm Antidect trong hệ sinh thái Funny Dev

Antidetect Machine

Antidetect Machine là gì?
 • Antidetect Machine là phần mềm thay đổi thông tin máy tính, đổi các thông tin như manufacturer information, mainboard, cpu, computer name, Mac address, hard drive...
 • Phần mềm thay đổi thông tin máy tính cho máy thật, virtualbox or vmware. Giữ nguyên thông tin đã đổi sau khi khởi động lại máy.

Antidetect machine logo

Tính năng

Thay đổi các thông số như:

 • System Manufacturer
 • System Model
 • Main-board Name
 • GPU Name & GPU Vendor
 • Product ID
 • Audio Name & Audio Manufacturer
 • Processor (CPU chip)
 • Disk Manufacturer
 • HWID
 • ...
 • Sử dụng các công nghê khác để chống phát hiện máy ảo.

Antidetect Browser

What is Antidetect Browser?
 • Antidetect browser là phần mềm thay đổi thông tin trình duyệt, fake Fingerprint của trình duyệt, ẩn danh trình duyệt, không giới hạn số lượng hồ sơ trình duyệt, anti webgl fingerprint, canvas fingerprinting, anti webrtc...
 • Phần mềm chống phát hiên fingerprinting trình duyệt để checkout, airdrop, đăng ký tài khoản...

Antidetect machine logo

Tính năng

Có thể thay đổi các thông số như:

 • Canvas and WebGL
 • Audio and Media Devices
 • DOM Rect and Client Rect
 • JA3 SSL & Akamai SSL
 • Web RTC
 • Schemeflood
 • Browser version
 • ...
 • Sử dụng các công nghệ chống phát hiện để ẩn danh trình duyệt khác.

Antidetect Android

What is Antidetect Android?
 • Antidetect machine is a tool to change android phone information and android emulator software, wifi information, Mac address, change user agent, Android version to cheat Lazada, Shopee, Gmail registration, login with multiple account...
 • The best change android information for real phone like Xiaomi or Samsung... or emulator like LDPlayer, Nox or Memu. Keep all information changed after restart.

Antidetect machine logo

Features

Can change parameters such as:

 • System Manufacturer
 • System Model
 • Main-board Name
 • IMEI & IMSI
 • Android ID
 • ...
 • Use many technique to change information of android like change emulator to make Google recognize new device information or spoof android phone information by LSPosed and Magisk for a rooted phone.