Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn phần mềm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Antidetect Browser

Bước 1: Mua phần mềm Antidetect Browser tại đây 👉 Hệ sinh thái Funny Dev Ecosystem

Bước 2: Đăng nhập hệ thống

 • Đầu tiên, bạn cần đăng nhập tài khoản vào hệ thống để sử dụng phần mềm.

browser1.png

Bước 3: Cài đặt chung

 • Cài đặt computer hash

browser2.png

 • Chọn License đang có.

browser3.png

Bước 4: Tạo và cài đặt profile

 • Tiếp theo chọn Tạo profile phần Tổng quan để tạo profile mới. Điền các thông tin cho profile mới.

browser4.png

 • Tại mục Network,bạn có thể thay đổi thông tin theo mong muốn

browser5.png

 • Tại mục Location,bạn có thể thay đổi thông tin theo mong muốn

browser6.png

 • Tại mục Hardware,bạn có thể thay đổi thông tin theo mong muốn

browser7.png

 • Tại mục Advanced,bạn có thể thay đổi thông tin theo mong muốn

browser8.png

 • Tại mục Patch,bạn có thể thay đổi thông tin theo mong muốn

browser9.png

 • Tại mục Cookies,bạn có thể thay đổi thông tin theo mong muốn

browser10.png

 • Bạn cáo thể tạo nhiều profile cung 1 lúc bằng cách chọn nút Create multiple

browser11.png

Bước 5: Giao diện My profile

 • Tại giao diện My profile, bạnc có thể bắt đầu profile, chỉnh sửa, xuất cookies, xóa profile hoặc clone profile.

browser12.png

Đây là định dạng cookies
[
{
"name":"CMPS",
"value":"2017",
"domain":".casalemedia.com",
"path":"/",
"expires":1677990017,
"httpOnly":false,
"secure":true,
"sameSite":"None"
},
{
"name":"CMID",
"value":"Y41xgoNysXRw6rTUNIOeXwAA",
"domain":".casalemedia.com",
"path":"/",
"expires":1701750018,
"httpOnly":false,
"secure":true,
"sameSite":"None"
},
{
"name":"CMTS",
"value":"2285",
"domain":".casalemedia.com",
"path":"/",
"expires":1677990018,
"httpOnly":false,
"secure":true,
"sameSite":"None"
}
]

Bước 6: Kiểm tra kết quả

 • Đây là kết quả khi kiểm tra profile

browser14.png

Tổng kết

Tổng kết