Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn phần mềm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Antidetect Android

Bước 1: Mua phần mềm Antidetect Android tại đây 👉 Hệ sinh thái Funny Dev Ecosystem

Bước 2: Đăng nhập hệ thống

 • Đầu tiên bạn cần đăng nhập để sử dụng phần mềm

android.png

Bước 3: Cài đặt chung

 • Chọn license bạn đã có
 • Chọn chế độ để chạy và điền emulator, adb

android1.png

 • Như ảnh dưới

android2.png

Bước 4: Cài đặt phần mềm

 • Tại Opera system, bạn có thể cài đặt các thông tin của phần mềm.

android3.png

 • Tại Baseboard, bạn có thể cài đặt các thông tin của phần mềm.

android4.png

 • Tại Hardware, bạn có thể cài đặt các thông tin của phần mềm.

android5.png

 • Tại Dispaly, bạn có thể cài đặt các thông tin của phần mềm.

android6.png

 • Tại Network, bạn có thể cài đặt các thông tin của phần mềm.

android7.png

 • Tại GSM, bạn có thể cài đặt các thông tin của phần mềm.

android8.png

Bước 5: Chọn chế độ

 • Bạn có thể chọn chế độ để tải Magisk, Lsposed or Hook

android9.png

 • Bạn cũng có thể chọn chế độ patch kernel

android10.png

 • Chọn chế độ soft change

android11.png

Bước 6: Thay đổi thông tin

 • Sau khi chọn chế độ chạy, phần mềm sẽ chạy và hiện ra terminal quá trình chạy

android12-ter.png

 • Sau đó hiện lên dòng Finished như ảnh là thành công

android13-tersuccess.png

Tổng kết

Tổng kết