Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn tạo vé hỗ trợ

Chi tiết hướng dẫn tạo vé hỗ trợ

Bước 1: Truy cập đường dẫn account.funnydev.vn/register

Tips

Bước 2: Truy cập đường dẫn support.funnydev.vn

huong-dan-tao-ticket-support

Bước 3: Tạo vé hỗ trợ

  • Ấn "Add" để thêm vé hỗ trợ

huong-dan-tao-ticket-them-ticket

Bước 4: Điền thông tin vé hỗ trợ

  • Điền thông tin bao gồm:
  1. Loại hỗ trợ
  2. Tiêu đề
  3. Nội dung

huong-dan-tao-ticket-them-ticket2

  • Sau đó, Ấn "Submit" để gửi vé hỗ trợ

Bước 5: Chờ phản hồi và trao đổi với nhân viên kỹ thuật.

  • Sau khi gửi, trạng thái vé là đang chờ phản hồi. Và bạn có thể thấy feedback trên icon "👁️"

huong-dan-tao-ticket-them-ticket3

Tổng kết

Tổng kết
  • Trên đây là hướng dẫn tạo vé hỗ trợ
  • Nếu có bất cứ câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ hãy liên hệ hoặc tạo vé hỗ trợ.