Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn phần mềm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Antidetect Machine

Bước 1: Mua phần mềm Antidetect Machine tại đây 👉 Hệ sinh thái Funny Dev Ecosystem

Bước 2: Đăng nhập hệ thống

 • Chạy phần mềm với Run as Administrator
 • Đăng nhập tài khoản và mật khẩu để sử dụng phần mềm

machine-login.png

Bước 3: Lựa chọn license và ngôn ngữ

 • Trong bản cập nhật này, bạn có thể dễ dàng cấu hình computer hash, license, mode ở giao diện General

machine-config.png

Bước 4: Cài đặt máy ảo

Bước 5: Cấu hình phần mềm

Tại Operating system, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

machine1.png

Tại giao diện Dashboard, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

 • Manufacturer
 • Product
 • Version
 • Serial
 • ...
 • machine2.png

Tại giao diện Chassic, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

machine3.png

Tại giao diện System, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

machine4.png

Tại giao diện Bios, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

machine5.png

Tại giao diện Hardware, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

machine6.png

Tại giao diện Display, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

machine7.png

Tại Audio, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

machine8.png

Tại DVD, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

machine9.png

Tại Processor, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

machine10.png

Tại Disk, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

machine11.png

Tại Font, lựa chọn các thông tin phần mềm bạn muốn:

machine12.png

Bước 6: Patch AntiVM

 • Sau khi cấu hình xong, chọn "Patch AntiVM"

machine13.png

Lưu ý
 • Nếu bạn không thấy kết quả thành công như anh hoặc có thông báo thất bại, vui lòng kiểm tra file result.text
 • Khi hệ thống chạy thành công sẽ hiện thị thông bảo như ảnh

machine15.png

machine14.png

 • Chọn "Export" để xuất file config.bin, sau đó đóng phần mềm lại và mở VNware.
Khuyến cáo
 • Khuyến cáo người dùng sử dụng ISO của Funny Dev tạo ra.
 • Khuyến cáo người dùng chuyển đổi dữ liệu, file qua link rút gọn của Funnydev.cc..
 • Khuyến cáo cài đặt máy ảo theo hướng dẫn của Funny Dev @video
 • Khuyến cáo người dùng không cài VM ware tools

Bước 7: Khởi động máy ảo và phần mềm Antidetect Machine trong máy ảo

 • Mở phần Antidect Machine với Run as administrator

machine16.png

Bước 8: Đổi thông tin

 • Trước khi mở VMware, cấu hình cài đặt như ảnh

machine-7

 • Sau đó, bật VMware và bắt đầu đổi thông tin thiết bị. Sau khi kiểm tra lại thông tin đã cài đặt, ấn nút Change để thay đổi thông tin thiết bị. Ảnh như sau là change thành công.

machine14.png

 • Sau đó, khởi động lại hệ thống.

Bước 9: Kiểm tra thông tin của máy tính

Tổng kết