Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn dịch vụ

Check Phone Service

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Check Phone Service
  • Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Check Phone Service hiệu quả trên 👉 service.funnydev.vn

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Tips

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ

  • Tại giao diện Tổng quan, lựa chọn Check Phone để sử dụng dịch vụ.

order-service.png

Bước 3: Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

  • Kiểm tra xem số điện thoại có hợp lệ và chất lượng của chúng và thông tin từ nhiều dịch vụ kiểm tra

order-service-1.png

  • Đầu tiên, click nút Gửi để kiểm tra.

  • Sau đó, điền tất cả thông tin bắt buộc để kiểm tra.

    order-service-2.png

  • Click nút Continue và thực hiện từng bước để sử dụng dịch vụ.

Tổng kết

Tổng kết