Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn dịch vụ

Dịch vụ IP Quality

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ IP Quality

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Tips

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ

  • Trong giao diện Tổng quan, chọn dịch vụ IP Quality bằng cách click vào nút Chi tiết.

service-1.png

Bước 3: Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

  • Tra cứu chất lượng địa chỉ IP từ nhiều dịch vụ kiểm tra

service-2.png

  • Đầu tiên, hãy điền ipvào ô input như ảnh.
  • Sau đó, lựa chọn loại kiểm tra như Fast, Medium, Hard.
  • Cuối cùng, click nút Gửi để kiểm tra IP và chờ hệ thống thực hiện
Tips
  • Đây là hướng dẫn nhanh cho dịch vụ IP quality.

    service-ip-3

Tổng kết

Tổng kết